Договор оферты

Договір публічної оферти надання послуг догляду за дітьми

Прочитайте уважно текст даної публічної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь який  пункт цієї оферти, пропонуємо Вам уточнити необхідну Вам інформацію щодо послуг догляду за дітьми у сімейному клубі  «MADONNA» (далі – сімейний клуб) за телефоном +38 (067) 577-51-71, +3 8 (050) 577-51-71.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти Ви погоджуєтеся з всіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією Суб’єкта підприємницької діяльності, фізичної особи підприємця Малєєвої К.А. укласти Договір про надання послуг догляду за дітьми на визначених цим Договором умовах, згідно обраному  переліку послуг вказаних  у формі Заявки на послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору.

Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

 1. Загальні положення

Договір про надання послуг догляду за дітьми у сімейному клубі  (далі — «Договір») визначає умови такого використання відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною офертою сімейного клубу, що надалі іменується «Надавач послуг», адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України (далі – «Користувач послуг», або «Батьки»), укласти Договір надання послуг догляду за дітьми, згідно обраному переліку послуг вказаних у формі Заявки на послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору, на викладених нижче умовах.

Надалі по тексту Договору Надавач послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору розміщена на інформаційному стенді при вході в сімейний клуб , а також на сайті клубу в мережі інтернет за адресою: madonna-club.com і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

 1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:

2.1. Під терміном «Користувач послуг» або «Батьки» розуміється фізична особа, що досягла 18 — річного віку, яка має цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю, або опікуном дитині, яка буде отримувати конкретні послуги догляду за дітьми у сімейному клубі.

 1. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Користувачеві послуг догляду за дітьми у сімейному клубі, згідно обраному переліку послуг вказаних  у формі Заявки на послуги, яка є Додатком № 1 до даного Договору, на визначених Договором умовах.

 1. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Надавачем послуг і Користувачем послуг у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Перед укладанням вказаного Договору, Користувач послуг надає наступний перелік необхідних документів та відомостей:

— заповнену анкету дитини;

— копія свідоцтва про народження дитини (з одночасним пред’явленням оригіналу);

— копія паспорту батьків, або осіб які їх замінують (з одночасним пред’явленням оригіналу);

— медична довідка – дозвіл на відвідування басейну (якщо таке відвідування планується);

— довідка про епідеміологічне оточення дитини (оновлюється у разі відсутності дитини у сімейному клубі протягом семі днів поспіль);

— відомості, щодо наявності або відсутності у дитини  хронічних захворювань;

— відомості, щодо наявності у дитини фізичних травм або операцій;

— відомості, щодо наявності у дитини щеплень;

— відомості, щодо ліків які приймає дитина;

— відомості, щодо наявності у дитини алергічних реакцій на їжу та медичні препарати;

— відомості про засоби зв’язку з Користувачем: два номери телефону та адресу електронної пошти;

— заповнену Заявку на послуги з переліком обраних послуг.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем послуг дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.4. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг догляду за дітьми, згідно обраному переліку послуг вказаних у формі Заявки на послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору (ч. 2 ст. 642 ГК України).

4.5. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами викладеними в загальнодоступному місці Надавача послуг, або на сайті Надавача послуг шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

— ознайомлення з умовами Договору викладеними в загальнодоступному місці, або на сайті Надавача послуг;

— оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача;

— заповнення Користувачем послуг форми Заявки на послуги;

— надання документів перелічених у п.4.2. Договору;

— приведення та самостійне залишення дитини у сімейному клубі  більше ніж на 60 хвилин.

Будь яка з вказаних дій в окремості, яка виконана Користувачем свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Користувач послуг зобов’язується повідомляти при заповнені Заявки на послуги (самостійно вносити) достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.

4.7. Термін акцепту не обмежений.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви на послуги і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.9. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:

— у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;

— визнає безумовну придатність персоналу та приміщень сімейного клубу, правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

— приймає умови цього Договору без зауважень.

 1. Порядок розрахунків

5.1. Послуги надаються Користувачеві послуг на попередній платній основі відповідно до Тарифів на послуги, які автоматично є Додатком № 2 до даного Договору, вказаних на інформаційному стенді або на сайті Надавача послуг, (надалі – «Тарифи»).

5.2. Оплата за надання послуг здійснюється, наперед, в розмірі і в терміни, вказані в Тарифах.

5.3. Оплата, внесена Користувачем послуг за надання послуг, у разі одностороннього припинення договору Надавачем послуг, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з боку Користувача послуг — не повертається.

 1. Права і обов’язки Надавача послуг

6.1. Надавач послуг зобов’язаний:

6.1.1. До початку надання послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями клубу і усний інструктаж з правил поведінки батьків і дітей  та вимог техніки безпеки у сімейному клубі .

6.1.2. Організувати діяльність з надання послуг догляду за дитиною відповідно до її віку, індивідуальними особливостями, змістом Заявки на надання послуг;

6.1.3. Розвивати творчі здібності і інтереси дитини;

6.1.4. Здійснювати індивідуальний підхід до дитини;

6.1.5. Зберігати місце за дитиною, при умові оплати згідно тарифів, у випадку його хвороби, санаторно-курортного лікування, карантину, відпустки або тимчасової відсутності «Батьків» по поважних причинах (хвороба, відрядження).

6.1.6. Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й навчанні дитини;

6.1.7. Надавати послуги з догляду за дитиною із залученням висококваліфікованих кадрів.

6.1.8. Використати сучасні освітні технології й додаткові спеціальні програми;

6.1.9. Виконувати санітарні норми при наданні послуг догляду за дитиною.

6.2. Надавач послуг має право:

6.2.1. Надавач послуг має право не допускати до сімейного клубу осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.

6.2.2. Припинити надання послуг при наявності медичного висновку про стан здоров’я дитини, що перешкоджає його подальшому перебуванню в сімейному клубі, за заявою батьків, а також у випадку тривалої відсутності дитини протягом 1 місяця поспіль без поважної причини;

6.2.3. Припинити надання послуг при несвоєчасній оплаті за надання послуги.

6.2.3. Припинити надання послуг при невиконанні  «Батьком» (законним представником) умов і правил відвідування сімейного клубу.

6.2.4. Не приймати до відвідування занять хворої дитини;

6.2.5. Не приймати дитину в сімейний клуб після його 7-х денної відсутності, без довідки лікаря;

6.2.6. розірвати даний Договір достроково при систематичному невиконанні «Батьком»  (законним представником) своїх зобов’язань, повідомивши «Батька» (законного представника) про це за один тиждень.

6.2.7. Надавач послуг надає послуги, тільки після повної оплати Користувачем послуг, Надавачу послуг, відповідно до діючого Тарифу.

6.2.8. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на сайті Надавач послуга не раніше ніж через 3 (три) робочих дня після публікації.

6.2.9. Не розглядати претензій Користувача послуг і не повертати кошти за освтні послуги у разі, якщо це стосуються невиконання (неналежного виконання) Користувачем своїх зобов’язань по Договору

6.2.10. Залучати для надання послуг третіх осіб;

6.2.11. Від свого імені та за рахунок Користувача робити оплати третім особам за надання послуг.

 1. Права і обов’язки Користувача послуг

7.1. Користувач послуг зобов’язаний:

7.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з цим Договором. упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2. Заповнити бланк Заяви та Анкету на послуги , шляхом правдивого заповнення бланку Заяви та Анкети , та здати заповнені бланки Заяви та Анкети на послуги представнику Надавачу послуг.

7.1.3. Перед початком надання послуг уважно вислухати інструктаж і у випадку виникнення яких-небудь питань щодо правил поводження і безпеки, задати їх до початку надання послуг Надавачу послуг, що проводив інструктаж, і одержати на них вичерпні відповіді. Підтвердити факт проходження усного інструктажу особистим підписом на Заяві на послуги.

7.1.4. Дотримувати правил відвідування сімейного клубу і даний Договір.

7.1.5.Вносити плату за надання послуг, заздалегідь сповіщати про причини відсутності дитини, щодня особисто передавати й забирати дитини у сімейному клубі, не передавати дитину особа, які  не досягли 16 років, особам у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, особам психічно- нездоровим , проявляти повагу до працівників сімейного клубу;

7.1.6. Інформувати сімейний клуб про майбутню відсутність дитини протягом одного дня.

7.1.7. Повідомляти про хворобі дитини, вчасно документально оформляти відсутність дитини в сімейному клубі.

7.1.8. Інформувати про початок відвідування сімейного клубу після хвороби, відпустки.

7.1.9. Взаємодіяти із сімейним клубом в напрямках виховання й навчання дитини.

7.1.10. Виконувати рішення адміністрації сімейного клубу.

7.1.11. У ході отримання послуг  виконувати законні  вимоги  персоналу Надавача послуг  і умов цього Договору.

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

7.2.2. Вимагати виконання умов даного Договору.

7.2.2. Вибирати види додаткових послуг;

7.2.3. Розірвати даний Договір  за умови попереднього повідомлення про це за 2 тижні.

7.2.4. Вносити оплату Надавачу послугу будь-яким з передбаченим Договором або діючим законодавством способом.

 1. Правила відвідування, поводження і безпеки в сімейному клубі.

8.1. До відвідування сімейного клубу допускаються:

8.1.1 «Батьки» (законні представники) дитині, довірені особи.

8.1.2. Не рекомендується відвідувати сімейний клуб під час проведення занять, забирати дитину пізніше указаного строку 8.1.3. Користувач послуг, їх довірені особи, діти та інші відвідувачі сторони повинні неухильно виконувати всі вказівки персоналу Надавача послуг.

8.2. Одяг і екіпірування.

8.2.1. Дитина при відвідуванні сімейного клубу повинна бути в охайному виді:

— чисто вимита і причесана;

— у чистому одязі і взутті і одягнена по сезону;

— с носовою хусткою і гребінцем;

— с запасною нижньою білизною;

— повинна мати рушник, плавки, гумову шапочку, гумові тапочки, халат для басейну;

— повинна мати спортивну форму для занять оздоровчою гімнастикою.

8.2.3. Необхідно вийняти з кишень одягу будь-які тверді і гострі предмети, а також мобільні телефони, гаманці та інші коштовні речі у кишенях.

 1. Відповідальність сторін

9.1. Користувач послуг згоден з тим, що Надавач послуг не несе будь якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь яких тілесних ушкоджень, внаслідок порушенням ним, або будь якою третьої особою, правил і умов даного Договору.

9.2. Надавач послуг несе відповідальність перед Користувачем послуг тільки у розмірі суми Передоплати, документально підтвердженої,  зокрема, чеком, квитанцією про банківський переказ або прибутковим ордером.

9.3. Надавач послуг не несе відповідальності за збитки Користувача послуг, що виникли в результаті: невірного заповнення Заяви на надання послуг, порушення Користувачем послуг встановленого порядку користування і експлуатації обладнання та поведінки, та відмови в обслуговуванні Користувача послуг відповідно до умов даного Договору.

9.4. Надавач послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання які указані в Договорі.

9.5. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних їм в Анкеті і Заяві на надання послуг. У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Надавач послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг.

9.6. У інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

9.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

9.8. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач послуг не несе відповідальності за  ті зобов’язання які указані в Договорі .

9.9. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору, Надавач послуг залишає за собою право або не допустити дитину Користувача послуг до відвідування  сімейного клубу та заборонити входити до сімейного клубу особам які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, такому Користувачу послуг не компенсуються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу  Користувачу і його довіреним особам приймає Надавач послуг.

 1. Зміна і розірвання Договору

10.1. Надавач послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

10.2. При внесенні Надавачем послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем послуг, Надавач послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті Надавача освітніх послуг та/або повідомленням на номер телефону Користувача та/ або на адресу електронної пошти Користувача не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.

10.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

10.3.1. Користувачем послуг в односторонньому порядку шляхом відмови від надання послуг.

10.3.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10.3.3. Зміна умов Договору з ініціативи Користувача може мати місце тільки до акцепту користування послугою, передбаченого в п. 4.5 Договору.

 1. . Інші положення

11.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі заяви Користувача послуг.

11.2. Надавач послуг після отримання від Користувача послуг претензії зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Користувачеві послуг мотивовану відмову.

11.3. У випадку якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Надавача послуг.

11.4. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.5. У частині, не врегульованій цим Договором, Надавач послуг і Користувач послуг зобов’язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством  України.

11.6. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» Сторони дають згоду на обробку своїх персональних даних у картотеках (реєстрах) та за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем при договірних, податкових  відносинах, відносинах у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. При цьому Сторони узгодили, що повідомлення про дії з персональними даними не здійснюється.

11.7. Адреса Надавача послуг: 61070, м. Харків, вул. Професорська, будинок 6.

3292
/ друга
 • Подписаться на новости facebook
28,7
/ тыс.человек
 • Подписаться на новости instagram
EnglishRussianUkrainian